Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. DVDBlurayRipper.Net („DVDBlurayRipper") zapewnia użytkownikowi prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowania, plików, obrazów lub informacji prasowych, z Witryny wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych praw własności powiadomienia dołączone do oryginalnych materiałów lub jakichkolwiek kopii materiałów. Jakiekolwiek wykorzystanie pobranego materiału do publicznych dystrybucji, celów komercyjnych lub innych celów dowolnego typu na innej stronie internetowej, w sieciowym środowisku komputerowym lub w mediach samolotowych jest zabronione. Wszystkie wydania materiałów na Witryna jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów, układu i projektu strony internetowej może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa dotyczącego znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. .

 

1. Zastrzeżenie

 

W odniesieniu do materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, w tym między innymi tekstów, obrazów, punktów widzenia, recenzji, stron internetowych lub linków, DVDBlurayRipper nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i wiarygodności takich materiałów i treści pomimo prób dostarczania dokładnych materiałów i informacji w Witrynie. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Witryny są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek infekcję swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takich materiałów lub korzystania z Witryny. . DVDBlurayRipper zdecydowanie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia treści w Witrynie oraz wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących materiałów i informacji, w tym między innymi gwarancji związanych z własnością, nienaruszaniem praw osób trzecich, jakości i bez wirusów komputerowych. DVDBlurayRipper może wprowadzać zmiany w zawartości strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odwiedź witrynę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

 

DVDBlurayRipper wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż DVDBlurayRipper w Witrynie tylko w celu dostarczenia powiązanych informacji, a taka wzmianka nie oznacza uznania DVDBlurayRipper ani rekomendacji takich produktów lub rozwiązań.

 

2. Korzystanie z oprogramowania

 

Każde oprogramowanie dostępne do pobrania lub używania z tej Witryny jest chronionym prawem autorskim dziełem DVDBlurayRipper. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania, lub innym stosownym umowom licencyjnym podpisanym przez użytkownika i DVDBlurayRipper (\ "Umowa licencyjna\ "). Przed użyciem oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia takiej Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek użycie, powielanie lub dystrybucja oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest w sposób dorozumiany zabronione.

 

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie licencyjnej, DVDBlurayRipper zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub nienaruszania praw.

 

3. Informacje zwrotne

 

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do DVDBlurayRipper, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług DVDBlurayRipper (\ "Informacje zwrotne \"), należy uważane za jawne. DVDBlurayRipper nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może swobodnie reprodukować, używać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie informacje zwrotne.

 

4. Oświadczenie o prawach autorskich

 

Wszystkie materiały, produkty i usługi zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim. DVDBlurayRipper jest właścicielem wszystkich praw autorskich, chyba że określono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody DVDBlurayRipper żadna zawartość Witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, łączona lub przesyłana za pomocą superlinków ani wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę, chyba że zostanie pobrana lub wydrukowana w inny sposób dla do użytku niekomercyjnego i indywidualnego. Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, ekran powitalny i grafika wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi i / lub szatą handlową DVDBlurayRipper. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, żaden ze znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub jakąkolwiek jednostkę.

 

5. Ogólne

 

DVDBlurayRipper może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez dalszego powiadomienia i należy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z najnowszymi Warunkami, ponieważ Warunki stanowią całość umowy między Tobą a DVDBlurayRipper i są wiążące w zakresie korzystania z tej Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a DVDBlurayRipper dotyczące korzystania z tej witryny. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, zasadę, zarządzenie lub rozporządzenie jakiegokolwiek rządu, taka nieważność nie wpłynie na wykonalność innych postanowień Warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć DVDBlurayRipper, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikające lub związane z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z Warunków.

 

6. Informacje kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań prosimy o kontakt z DVDBlurayRipper na stronie Kontakt w Witrynie.